Urothemis edwardsii - Touba Kouta - 11 décembre 2017